Projecten

Klimaatadaptatie en Waterveilige gebiedsontwikkeling Zwolle

De gemeente Zwolle wil bestaande en nieuwe ontwikkelprojecten in de stad klimaatadaptief en waterveilig uitvoeren. In dat kader ontwikkelden we voor de gemeente in nauwe samenwerking met diverse partijen verschillende producten:

  • Ambitiedocument ‘Waterveilig & klimaatbestendig ontwikkelen Weezenlanden Noord’. Grenzend aan de regionale waterkering langs het Almelose Kanaal, wordt de locatie Weezenlanden Noord herontwikkeld. Het ambitiedocument omvat een integrale visie op het watersysteem en waterveiligheid en beschrijft de functionele eisen voor de herontwikkeling.
  • ‘Programma van eisen buitendijks ontwikkelen Zwarte Waterzone’. Het programma van eisen beschrijft hoe en onder welke voorwaarden de buitendijkse ontwikkeling van de Zwarte Waterzone klimaatbestendig en waterrobuust kan vormkrijgen.
  • ‘Ontwikkelperspectieven waterrobuuste structuur Vechtpoort 2030’. De perspectieven zijn input voor de dialoog over een klimaatadaptieve gebiedsontwikkeling (Omgevingsvisie) en over meekoppelkansen met het Hoogwaterbeschermingsprogramma.
  • Subsidievoorstellen programma IJssel-Vechtdelta. We hebben verschillende innovatieve concepten uitgewerkt voor het waterrobuust en klimaatbestendig uitvoeren van lopende projecten. De aangevraagde subsidies zijn toegekend.
Over het project

Opdrachtgever

Gemeente Zwolle

Periode

2018

Categorieën

Ruimtelijke inrichting  

Andere projecten