Projecten

Impactanalyse Ruimtelijk Instrumentarium

Wat betekent de nieuwe normering voor primaire waterkeringen voor het ruimtelijk instrumentarium (legger, keur, beleidsregels en algemene regels) en de praktijk van de vergunningverlening? Dat was de vraag die waterschap Rijn en IJssel aan DIJK53 voorlegde.

 

Wij zijn gestart met interviews en een landelijke enquête om de dilemma’s en beschikbare kennis helder te krijgen. Daarnaast hebben we het juridisch kader (Waterwet en Omgevingswet) onderzocht. Vervolgens is kwantitatief in beeld gebracht in hoeverre de nieuwe normen de leggerzones beïnvloeden. Ook hebben we in een aantal werksessies met vergunningverleners, beleidsadviseurs, juristen en dijkspecialisten van het waterschap de urgentie voor het treffen van maatregelen in beeld gebracht. Ons advies hebben we voorgelegd aan het management van het waterschap en is opgevolgd.

Over het project

Opdrachtgever

Periode

Categorieën

Primaire keringen   Wettelijke beoordeling  

Andere projecten